Kanał Wyżej
zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;
 Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00;
 Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00;
Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00;
Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00
 Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu Integracyjnym Nr 45  wynosi 60.
 Przedszkole jest placówką złożoną z trzech oddziałów integracyjnych
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20.
 Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.
 Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów;
b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
d) czas realizacji podstawy programowej w danym roku.

II. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

III. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
zasady funkcjonowania

Wersja standardowa