Przedszkole Integracyjne Nr 45
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - PI Nr 45 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > kompetencje

kompetencje

  Drukuj
 

Przedszkole Integracyjne nr 45 realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

1.Łączy dzieci zdrowe i niepełnosprawne w jednej grupie wychowawczej.

 

2.Przygotowuje dzieci do nauki szkolnej, odpowiednio do ich możliwości

    rozwojowych i typów szkół.

 

3. Realizuje program dydaktyczno – wychowawczy, który dostosowuje do

    indywidualnych potrzeb dzieci, przyjętych na podstawie orzeczeń o potrzebie

    kształcenia specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno -

    Pedagogiczną.

 

4. Rozpoznaje indywidualne potrzeby wychowanków zdrowych, w tym

   przyczyny ich trudności i niepowodzeń. W miarę swoich możliwości,

   organizuje odpowiednią opiekę zapobiegawczą i profilaktyczną. Wspiera

   rozwój dzieci z wybitnymi uzdolnieniami.

 

5. Udziela wychowankom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, poprzez

     zatrudnienie własnej kadry specjalistycznej: psychologa, logopedy i innych

    specjalistów. Wymiar zatrudnienia specjalistów ustalany jest przez dyrektora

    przedszkola w każdym roku szkolnym, według wytycznych organu

    prowadzącego, dotyczącymi organizacji pracy z dziećmi, mającymi orzeczenie

    o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnię psychologiczno

   - pedagogiczną.

 

6. Wdraża program integracyjny, opracowany przez nauczycieli i specjalistów

    Przedszkola Integracyjnego nr 45.

 

v  Podejmuje działania wychowawcze, dydaktyczne i profilaktyczne, wynikające z programu wychowawczego przedszkola w dwóch formach:

·         wykorzystania programów zalecanych przez MEiN, organ prowadzący lub Kuratorium Oświaty, które zostały dostosowane przez nauczycieli Przedszkola Integracyjnego nr 45 do specyfiki placówki,

·       programów własnych, przygotowanych przez nauczycieli Przedszkola Integracyjnego nr 45.

v  Określa zadania pedagogów specjalnych i zatrudnionych specjalistów wobec zdrowych i niepełnosprawnych wychowanków i ich rodzin, zawarte w zakresach obowiązków i szczegółowych planach pracy.

 

7. Organizuje pomoc dla rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków

    według potrzeb zgłaszanych przez nich i obserwowanych w zachowaniu

     dziecka podczas pobytu w przedszkolu.

 

v  Współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie opieki nad ich dzieckiem i zapewnia indywidualne konsultacje dla rodziców (opiekunów prawnych) udzielane przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

v  Wspiera rodziców (opiekunów prawnych) w zakresie przezwyciężania problemów wychowawczo-rozwojowych, które utrudniają dziecku prawidłowe przystosowanie do środowiska przedszkolnego i umożliwia im rozwijanie umiejętności wychowawczych.

v  Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, związanych z pobytem dziecka w placówce.

 

8. Podtrzymuje i rozwija poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

    i religijnej, poprzez podejmowanie działań wychowawczych,

    nastawionych na:

 

v  budzenie dumy z bycia Polakiem, poznawanie polskiej kultury i tradycji, wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla ludzi innych ras i narodowości,

v  uczenie otwartości w zakresie poznawania innych kultur, świadomości odrębności językowej, w miarę możliwości nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami innych kultur, poznawanie ich obyczajów, likwidowanie uprzedzeń,

v  prowadzenie zajęć katechetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

·        lekcje religii są organizowane na terenie przedszkola na życzenie i za zgodą rodziców w grupach nie mniejszych niż siedmioro wychowanków każda,

·        nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch

       godzin lekcyjnych tygodniowo,

·        nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych
i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych, przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości,

·         lekcje religii prowadzone są przez nauczyciela religii lub katechetę przedszkolnego, posiadającego przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, o ile takie dzieci będą uczęszczały na lekcje religii. Osoba ta prowadzi lekcje na podstawie imiennego, pisemnego skierowania właściwego biskupa diecezjalnego, lub w przypadku pozostałych kościołów przez ich właściwe władze zwierzchnie,

·         w czasie trwania lekcji religii, przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, które  nie korzystają z tej nauki.

 

 

 
 
Wprowadził Dzwonkowska Joanna 22-11-2012
Aktualizujący Dzwonkowska Joanna 27-11-2018
Zatwierdzający Mokrzyszczak Monika 27-11-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-11-2018
Liczba odwiedzin: 1349
Rejestr zmian