BIP - PI Nr 45 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > zasady funkcjonowania

 

Zasady funkcjonowania

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;

 Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00;

 Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00;

Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00;

Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00

 Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu Integracyjnym Nr 45  wynosi 60.

 Przedszkole jest placówką złożoną z trzech oddziałów integracyjnych

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20.

 Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.

 Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów;

b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

d) czas realizacji podstawy programowej w danym roku.


II. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).


III. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

 
 
Wprowadził Dzwonkowska Joanna 22-11-2012
Aktualizujący Dzwonkowska Joanna 26-03-2014
Zatwierdzający Mokrzyszczak Monika 26-03-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-03-2014
Liczba odwiedzin: 911
Rejestr zmian